KVKK ZİYARETÇİ BİLGİLENDİRME

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA ZİYARETÇİ BİLGİLENDİRMESİ

Son Güncelleme Tarihi: 19.10.2023

ANKARA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİ A.Ş. (Bilkent CYBERPARK) markası ile tanınan şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ANKARA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİ A.Ş. (Bilkent CYBERPARK) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenecektir.

 b) Toplanan Kişisel Veriler

ANKARA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİ A.Ş. (Bilkent CYBERPARK), ziyaretçilerin Teknoloji Geliştirme Bölgemizi (Bölge) ziyaretleri sırasında güvenlik kameraları ile görüntü kaydı yapmakta, ziyaretçi kayıt defteri ya da yazılımına girmek üzere ziyaretçilerden kimlik bilgisi alınmakta, yapmış olduğunuz ziyaretinizle ilgili olarak hizmet ve deneyim iyileştirmeleri yapmak adına kişisel verileriniz toplanmaktadır.

 c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, güvenlik, iş sağlığı ve Bilkent CYBERPARK ve Bölgemizdeki şirketlerin güvenliğini takip ve tesis etmek, ziyaretçi deneyimini ve hizmet kalitesini arttırmak amaçlarıyla işlenecektir.

ç) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda yer alan b bölümünde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve tamamı için geçerli olmak üzere;

Kamera görüntüleri gerektiğinde kamera sistemini kuran şirket, güvenlik ile bağlantılı olarak adli birimler ve kolluk kuvvetleri ile idari organlar ve yargı mercileri ile paylaşacaktır.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket genel personeli, güvenlik görevlileri ve görüntü ve ses kayıt sistemleri ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

  • Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
  • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,

Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplamakta ve işlenmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Bilkent CYBERPARK’a iletmeniz durumunda Bilkent CYBERPARK talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Posta yolu ile yapmak istediğiniz başvurularınızı, veri sorumlusu olarak Şirketimizin Cyberpark, H Blok No:11/60 Kat:6 06800, Bilkent ÇANKAYA/ANKARA adresine gönderebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kisiselverilerim@cyberpark.com.tr

e-posta adresine veya  ankara.cyberpark@hs02kep.tr Kayıtlı Elektronik Posta adresine yapabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.